เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจภายในโรงพยาบาล

1. สำหรับหัวหน้ากลุ่ภารกิจ และหัวหน้างานประเมินกันและกัน (สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน )

1.1 แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารระดับกลุ่มภารกิจ ( คลิ๊ก )

1.2 แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารระดับกลุ่มงาน ( คลิ๊ก )

2. สำหรับผู้ปฏิบัติประเมินหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน ( สำหรับผู้ปฏิบัติประเมินหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ของท่านเอง)

2.1 แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารระดับกลุ่มภารกิจ ( คลิ๊ก )

2.2 แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ( คลิ๊ก )

3. สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในรพ. ( สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านตอบ )

      3.1 แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ( คลิ๊ก )

3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิต ( คลิ๊ก )

3.3 แบบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ โรงพยาบาลบางมูลนาก (คลิ๊ก)

 

4.  แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (คลิ๊ก) ( สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านตอบ )

   3.4 แบบประเมินดัชนีวัดความสุขของเจ้าหน้าที่ (Happy work life index)โดยใช้ HAPPINOMETER (HAPPY 8)แบบประเมินดัชนีวัดความสุขของเจ้าหน้าที่ (Happy work life index)โช้ HAPPINOMETER (HAPPY 8) (คลิ๊ก)

 *********************************************************************************

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอให้ ทำตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  กรกฏาคม  2562  เพื่อจะนำข้อมูลมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน MOU รอบที่ 2 


ตามรายละเอียดแนบเรียนดังนี้

แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ 1 สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างานประเมินกันและกัน มีทั้งหมด 2 แบบฟอร์มด้วยกัน
ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติประเมินหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้างานของท่านเอง มีทั้งหมด 2 แบบฟอร์มด้วยกัน
             หมายเหตุ กรณีที่มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้างานคนเดียวกัน ให้ทำเฉพาะแบบฟอร์มที่ 2.1
ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลบางมูลนาก มีทั้งหมด 3 แบบฟอร์มด้วยกัน

ส่วนที่ 4  สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลบางมูลนาก