เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

พันธกิจ

 

 

ให้บริการทุติยภูมิระดับ M2 งานสาธารณสุขผสมผสาน

 

แบบองค์รวมและต่อเนื่องอย่างมีมาตรฐานแก่ประชาชน

 

ทุกระดับและส่งเสริมพันธกิจอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์