เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

vision bmnhos

มุ่งมั่นบริการเป็นรพช.คุณธรรมแม่ข่าย      ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เพื่อประชาชนสุขภาพดี                                 เจ้าหน้าที่มีความสุข