เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาล

(Agenda Based Tool) ปี 2561

 

๑. แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก [ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย]

(WHOQOL - BREF – THAI)

(คลิ๊กเข้าทำแบบประเมิน)

๒. แบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ (Happy Public Organization Index)

(คลิ๊กเข้าทำแบบประเมิน)

๓. แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของบุคลากรพยาบาลในองค์กรพยาบาล

(คลิ๊กเข้าทำแบบประเมิน)

๔. แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล (สภาการพยาบาล)

(คลิ๊กเข้าทำแบบประเมิน)

๕. บันทึกสรุปพฤติกรรมจริยธรรมองค์กรพยาบาล

(คลิ๊กเข้าทำแบบประเมิน)

 asia 1822460 960 720