เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 special clinic

 

 

 ################################################### 

 

คำประกาศ "สิทธิ"และ"ข้อพึงปฏิบัติ"ของผู้ป่วย ฉบับใหม่

ออกและรับรองโดย ๖ สภาวิชาชีพ ในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Declaration of PATIENT'S RIGHTS