เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

State of emergency01

 

State of emergency02

State of emergency03

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 State of emergency1

State of emergency2

State of emergency3

State of emergency4

State of emergency5

State of emergency6

State of emergency7