เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

Update HOSxP / HOSxP PCU ตามโครงสร้าง 53 แฟ้ม เวอร์ชั่น 2.4 (15 ตุลาคม 2562)

  • wittaya
  • wittaya's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
More
1 year 8 months ago - 1 year 8 months ago #53 by wittaya
Update HOSxP / HOSxP PCU ตามโครงสร้าง 53 แฟ้ม เวอร์ชั่น 2.4 (15 ตุลาคม 2562)

ก่อนดำเนินการใดๆ ขอให้ท่านสำรองฐานข้อมูลก่อนครับ

provider

ใช้คำสั่งด้านล่างนี้ รันใน navicate (by Rattatummanun Wongsarattanasin)
insert into provider_type(provider_type_code,provider_type_name,hos_guid,hos_guid_ext)
VALUES
('011', 'แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine: FM)', null,null),
('082', 'หมอแพทย์พื้นบ้าน (ที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ หรือได้รับการรับรองตามระเบียบ', null,null),
('085', 'บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนจีน แพทย์ทางเลือก', null,null),
('11', 'เภสัชกร', null,null),
('12', 'บุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (รวม นักกายภาพบำบัด/นักเวชกรรมฟื้นฟู', null,null),
('13', 'บุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์', null,null),
('14', 'ผู้จัดการดูแล (Care Manager: CM)', null,null)

-ข้างบนรันเสร็จแล้วถึง copy คำสั่งข้างล่างนี้ไปรันต่อนะครับ
UPDATE provider_type p SET p.provider_type_name ='เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ' WHERE p.provider_type_code = '06';
UPDATE provider_type p SET p.provider_type_name ='ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) ' WHERE p.provider_type_code = '10'

dental_care_gum_type
เปลี่ยนคำอธิบาย
1-เหงือกอักเสบ
2-มีหินน้ำลายชัดเจน
3-ปริทันต์อักเสบหรือมีฟันโยก
9-ไม่มีฟันหรือตรวจไม่ได้
ใช้คำสั่งด้านล่างนี้ รันใน navicate (by Rattatummanun Wongsarattanasin)
UPDATE dental_care_gum_type d SET d.dental_care_gum_type_name ='(เหงือกอักเสบ) มีเลือดออกภายหลังจากการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์'
WHERE d.dental_care_gum_type_id = '1';

UPDATE dental_care_gum_type d SET d.dental_care_gum_type_name ='(มีหินน้ำลายชัดเจน) มีหินน้ำลาย แต่ยังเห็นแถบดำบนเครื่องมือ '
WHERE d.dental_care_gum_type_id = '2';

UPDATE dental_care_gum_type d SET d.dental_care_gum_type_name ='(ปริทันต์อักเสบหรือมีฟันโยก) มีร่องลึกปริทันต์ 4-5 มม. (ขอบเหงือกอยู่ภายในแถบดำ) '
WHERE d.dental_care_gum_type_id = '3';

UPDATE dental_care_gum_type d SET d.dental_care_gum_type_name ='(ไม่มีฟันหรือตรวจไม่ได้) ตรวจไม่ได้/ไม่ตรวจ '
WHERE d.dental_care_gum_type_id = '9';

dental_care_school_type ตัดและเปลี่ยน (รอ ผู้พัฒนาโปรแกรมเพิ่ม export_code)


dental_care_school_class_type
เปลี่ยนคำอธิบาย
1-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล
ใช้คำสั่งด้านล่างนี้ รันใน navicate (by Rattatummanun Wongsarattanasin)
UPDATE dental_care_school_class_type d SET d.dental_care_school_class_type_name ='ศพด. ชั้นที่ 1-3 หรืออนุบาล' WHERE d.dental_care_school_class_type_id = '2';

dental_care_type AS DENTTYPE
เปลี่ยนคำอธิบาย
2-กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน(อายุ 0-5 ปี)
3-กลุ่มเด็กวัยเรียน(อายุ 6-12 ปี)
4-กลุ่มผู้อายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ใช้คำสั่งด้านล่างนี้ รันใน navicate (by Rattatummanun Wongsarattanasin)
UPDATE dental_care_type d SET d.dental_care_type_name ='เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 0-5 ปี)' WHERE d.dental_care_type_id = '2';
UPDATE dental_care_type d SET d.dental_care_type_name ='เด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี)' WHERE d.dental_care_type_id = '3';
UPDATE dental_care_type d SET d.dental_care_type_name ='ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)' WHERE d.dental_care_type_id = '4';

Pp_special_type as Specialpp นำคำสั่งด้านล่างไปรันใน navicate (เขียนโดยคุณ Kitsana Bua)
set @maxid := (select max(pp_special_type_id) from pp_special_type);
insert into pp_special_type(pp_special_type_id,pp_special_type_name,hos_guid,pp_special_code)
VALUES
(@maxid+1, '1B0046 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Genotype Testing' ,' ','1B0046')
,(@maxid+2, '1B030 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีประวัติทำร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรง มุ่งหวังให้เสียชีวิต',' ','1B030')
,(@maxid+3, '1B031 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุการณ์รุนแรงในชุมชน' ,' ','1B031')
,(@maxid+4, '1B032 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่นให้ถึงกับชีวิตหรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ระบุชื่อคนที่จะมุ่งร้าย' ,' ','1B032')
,(@maxid+5, '1B033 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบเคยมีประวัติก่อคดีอาญารุนแรง (ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน วางเพลิง)' ,' ','1B033')
,(@maxid+6, '1B034 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีอาการหลงผิด มีความคิดหมกมุ่นผิดปกติที่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะเจาะจงกับราชวงศ์ จนเกิดพฤติกรรมวุ่นวาย รบกวนในงานพิธีสำคัญ' ,' ','1B034')
,(@maxid+7, '1B1140 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ(ระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง ไม่เกิน 25 เดซิเบล ทุกความถี่)' ,' ','1B1140')
,(@maxid+8, '1B1141 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว เกณฑ์ต้องส่งพบแพทย์ มีผลตรวจระดับการได้ยินมากกว่า 25 เดซิเบล ที่ความถี่ใด ความถี่หนึ่งของหูข้างใดข้างหนึ่ง' ,' ','1B1141')
,(@maxid+9, '1B1144 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน เมื่อเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram(พบ 15 dB-shift และไม่ได้รับการตรวจยืนยัน : Confirmation audiogram ภายใน 30 วัน)' ,' ','1B1144')
,(@maxid+10, '1B620 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือน ไม่ดื่มเลย' ,' ','1B620')
,(@maxid+11, '1B621 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือน ดื่มลดลง' ,' ','1B621')
,(@maxid+12, '1B622 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือน ดื่มเท่าเดิม' ,' ','1B622')
,(@maxid+13, '1B623 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือน ดื่มมากขึ้น' ,' ','1B623')
,(@maxid+14, '1B630 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 3 เดือน ไม่ดื่มเลย' ,' ','1B630')
,(@maxid+15, '1B631 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 3 เดือน ดื่มลดลง' ,' ','1B631')
,(@maxid+16, '1B632 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 3 เดือน ดื่มเท่าเดิม' ,' ','1B632')
,(@maxid+17, '1B633 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 3 เดือน ดื่มมากขึ้น' ,' ','1B633')
,(@maxid+18, '1B640 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ดื่มเลย' ,' ','1B640')
,(@maxid+19, '1B641 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 6 เดือน ดื่มลดลง' ,' ','1B641')
,(@maxid+20, '1B642 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 6 เดือน ดื่มเท่าเดิม' ,' ','1B642')
,(@maxid+21, '1B643 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 6 เดือน ดื่มมากขึ้น' ,' ','1B643')
,(@maxid+22, '1B650 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 12 เดือน ไม่ดื่มเลย' ,' ','1B650')
,(@maxid+23, '1B651 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 12 เดือน ดื่มลดลง' ,' ','1B651')
,(@maxid+24, '1B652 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 12 เดือน ดื่มเท่าเดิม' ,' ','1B652')
,(@maxid+25, '1B653 การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 12 เดือน ดื่มมากขึ้น' ,' ','1B653')

pp_special_code และ แก้ไข นำคำสั่งด้านล่างไปรันใน navicate (by Rattatummanun Wongsarattanasin)

insert into pp_special_code(`code`, `name` ,pp_special_code_group,pp_special_code_subgroup)
VALUES
('1B0046' ,'การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Genotype Testing ' , null,null),
('1B030' , 'การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีประวัติทำร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรง มุ่งหวังให้เสียชีวิต ' , null,null),
('1B031' , ' การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุการณ์รุนแรงในชุมชน ' , null,null),
('1B032' , 'การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่นให้ถึงกับชีวิตหรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ระบุชื่อ คนที่จะมุ่งร้าย ' , null,null),
('1B033' , 'การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบเคยมีประวัติก่อคดีอาญารุนแรง(ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน วางเพลิง) ' , null,null),
('1B034' , 'การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีอาการหลงผิด มีความคิดหมกมุ่นผิดปกติที่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะเจาะจงกับราชวงศ์ จนเกิดพฤติกรรม วุ่นวาย รบกวนในงานพิธีสำคัญ ' , null,null),
('1B620', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนไม่ดื่มเลย ' , null,null),
('1B621', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มลดลง ' , null,null),
('1B622', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มเท่าเดิม ' , null,null),
('1B623', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มมากขึ้น ' , null,null),
('1B630', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนไม่ดื่มเลย ' , null,null),
('1B631', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มลดลง ' , null,null),
('1B632', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มเท่าเดิม ' , null,null),
('1B633', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มมากขึ้น ' , null,null),
('1B640', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนไม่ดื่มเลย ' , null,null),
('1B641', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มลดลง ' , null,null),
('1B642', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มเท่าเดิม ' , null,null),
('1B643', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มมากขึ้น ' , null,null),
('1B650', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนไม่ดื่มเลย ' , null,null),
('1B651', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มลดลง ' , null,null),
('1B652', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มเท่าเดิม ' , null,null),
('1B653', 'การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนดื่มมากขึ้น ' , null,null)

-ข้างบนรันเสร็จแล้วถึง copy คำสั่งข้างล่างนี้ไปรันต่อนะครับ
UPDATE pp_special_code pp SET pp.`name` =' การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียวมีผลปกติ (ระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง ไม่เกิน 25 เดซิเบล ทุกความถี่) '
WHERE pp.`code` = '1B1140';
UPDATE pp_special_code pp SET pp.`name` ='การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียวเกณฑ์ต้องส่งพบแพทย์ มีผลตรวจระดับการได้ยินมากกว่า 25 เดซิเบล) '
WHERE pp.`code` = '1B1141';
UPDATE pp_special_code pp SET pp.`name` ='การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) และได้รับการจัดทำ Care Plan '
WHERE pp.`code` = '1B1280';
UPDATE pp_special_code pp SET pp.`name` ='การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง / บางส่วน /ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) และได้รับการจัดทำ Care Plan'
WHERE pp.`code` = '1B1281';
UPDATE pp_special_code pp SET pp.`name` ='การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย / ไม่ได้เลย /ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) และได้รับการจัดทำ Care Plan '
WHERE pp.`code`= '1B1282';
UPDATE pp_special_code pp SET pp.`name` ='การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน เมื่อเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram (พบ 15 dB-shift และไม่ได้รับการตรวจยืนยัน: Confirmation audiogram ภายใน 30 วัน) '
WHERE pp.`code` = '1B1144';

Provis_ provis_comactivity as Community_activity นำคำสั่งด้านล่างไปรันใน navicate
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2D040', 'รณรงค์การแนะนําการใช้สมุนไพรควบคุมป้องกันโรค', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2D041', 'รณรงค์การ/แนะนําการใช้สมุนไพรในโรงเรียน', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2D080', 'ให้ความรู้/สถานที่ตรวจบริการ ด้านเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ หรือ Harm Reduction', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2D081', 'ให้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และ หรือ กระบอกฉีดและเข็มสะอาด)', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F301', 'แมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) ', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F302', 'มังสวิรัติ', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F303', 'คีโตเจนิค ไดเอต (Ketogenic Diet) / อาหารพร่องแป้ง (Low-Carbohydrate Diet)', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F304', 'อาหารปรับสมดุลฤทธิ์ร้อน-เย็น/อาหารสุขภาพ/เกอร์สันบำบัด (Gerson Therapy)', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F310', 'การให้ความรู้ เรื่อง การนำหลักธรรมศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F311', 'การให้ความรู้ เรื่อง การปรับสมดุลร่างกาย / ดุลยภาพบำบัด', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F312', 'การให้ความรู้ เรื่อง กายและจิต (Mind and Body Intervention) / การออกกำลังกาย', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F313', 'การให้ความรู้ เรื่อง สวดมนต์บำบัดและ/หรือสมาธิบำบัด', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F314', 'การให้ความรู้ เรื่อง สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ', NULL, NULL);
INSERT INTO `provis_comactivity` VALUES ('2F315', 'การให้ความรู้ เรื่อง พลังบำบัด', NULL, NULL);

Ovst ovst_community_service_type as Community_service นำคำสั่งด้านล่างไปรันใน navicate (เขียนโดยคุณ Kitsana Bua)
set @maxid := (select max(ovst_community_service_type_id) from ovst_community_service_type);
insert into ovst_community_service_type(ovst_community_service_type_id,ovst_community_service_type_name,hos_guid,ovst_community_service_type_code)
VALUES
(@maxid+1, '1H2080-การตรวจคัดกรองการได้ยิน ปกติทั้ง 2 ข้าง' ,' ','1H2080')
,(@maxid+2, '1H2081-การตรวจคัดกรองการได้ยิน ผิดปกติทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง ได้รับการรักษา' ,' ','1H2081')
,(@maxid+3, '1H2082-การตรวจคัดกรองการได้ยิน ผิดปกติทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง ได้รับการส่งต่อ' ,' ','1H2082')
,(@maxid+4, '1H2083-การตรวจคัดกรองการได้ยิน ผิดปกติทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้ส่งต่อหรือรักษา' ,' ','1H2083')
,(@maxid+5, '1H2180-การตรวจคัดกรองสายตา ปกติทั้ง 2 ข้าง' ,' ','1H2180')
,(@maxid+6, '1H2181-การตรวจคัดกรองสายตา ผิดปกติทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง(VA<20/40) ได้รับการรักษา' ,' ','1H2181')
,(@maxid+7, '1H2182-การตรวจคัดกรองสายตา ผิดปกติทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง(VA<20/40) ได้รับการส่งต่อ' ,' ','1H2182')
,(@maxid+8, '1H2183-การตรวจคัดกรองสายตา ผิดปกติทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง(VA<20/40) ไม่ได้ส่งต่อและรักษา' ,' ','1H2183')
,(@maxid+9, '1H3010-ตรวจคัดกรองระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(HB)หรือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(HCT) พบปกติ' ,' ','1H3010')
,(@maxid+10, '1H3011-ตรวจคัดกรองระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(HB)หรือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(HCT) พบผิดปกติ และได้ยาเสริมธาตุเหล็กเพื่อการรักษา' ,' ','1H3011')
,(@maxid+11, '1H3012-ตรวจคัดกรองระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(HB)หรือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(HCT) หลังรับประทานยา 1 เดือน ผลปกติ',' ','1H3012')
,(@maxid+12, '1H3013-ตรวจคัดกรองระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(HB)หรือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(HCT) หลังรับประทานยา 1 เดือน ผลผิดปกติและส่งต่อ',' ','1H3013')
,(@maxid+13, '1H3030-นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง Obesity Sign ไม่พบ Obesity Sign',' ','1H3030')
,(@maxid+14, '1H3031-นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง พบ Obesity Sign 3 ใน 4 ข้อ ส่งต่อรักษา',' ','1H3031')
,(@maxid+15, '1H3032-นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง พบ Obesity Sign 3 ใน 4 ข้อ ไม่ได้ส่งต่อรักษา',' ','1H3032')
,(@maxid+16, '1I100-การให้บริการกดจุดบำบัด(Acupressure)',' ','1I100')
,(@maxid+17, '1I101-การให้บริการนวดปรับสมดุลร่างกาย',' ','1I101')
,(@maxid+18, '1I102-การให้บริการสมาธิบำบัด',' ','1I102')
,(@maxid+19, '1I103-การให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage)',' ','1I103')
,(@maxid+20, '1I104-การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแบบเนิฟว์แอสซิสต์ (Neive Assist)',' ','1I104')
,(@maxid+21, '1I105-การให้บริการกดจุดสะท้อนเท้า(Foot Reflexology)',' ','1I105')
,(@maxid+22, '1I110-การให้บริการเกอร์สันบำบัด(Gerson Therapy)',' ','1I110')
,(@maxid+23, '1I111-การให้บริการคีโตเจนิคไดเอต(Ketogenic Diet)/อาหารพร่องแป้ง (Low-Carbohydrate Diet)',' ','1I111')
,(@maxid+24, '1I112-การให้บริการแมคโครไบโอติกส์(Macrobiotics)',' ','1I112')
,(@maxid+25, '1I113-การให้บริการอาหารปรับสมดุลฤทธิ์ ร้อน-เย็น',' ','1I113')
,(@maxid+26, '1I180-การให้บริการจินตภาพบำบัด(Visualization Therapy)',' ','1I180')
,(@maxid+27, '1I181-การให้บริการสมาธิบำบัด/พลังบำบัด',' ','1I181')
,(@maxid+28, '1I182-การให้บริการกัวซา(Guasa)',' ','1I182')
,(@maxid+29, '1I183-การให้บริการการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม',' ','1I183')
Attachments:
Last edit: 1 year 8 months ago by wittaya.

Please Log in to join the conversation.

Moderators: neo
Time to create page: 0.465 seconds