เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลบางมูลนาก

 

เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานดังนี้


WI-COM-01 แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
WI-COM-02 แนวทางปฏิบัติการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
WI-COM-03 แนวทางปฏิบัติการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)
WI-COM-04 แนวทางปฏิบัติการตั้งรหัสผ่านกำหนดและป้องกันรหัสผ่าน
WI-COM-05 แนวทางปฏิบัติการจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
WI-COM-06 แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์
WI-COM-07 แนวทางปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
WI-COM-08 แนวทางปฏิบัติการนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ
WI-COM-09 แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
WI-COM-10 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาบุคลากรที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
WI-COM-11 การเตรียมเอกสารเพื่อลงประกาศเวปไซต์โรงพยาบาล
WI-COM-12 ระบบปฏิบัติการด้านเอกสารบริการผู้ป่วย
WI-COM-13 แนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังคงรักษาความลับของผู้ป่วย