เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu


ดัชนีและตัวชี้วัด

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด LINK
ความโปร่งใส  
  ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล คลิ๊ก
ความรับผิดชอบ  
  ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน คลิ๊ก
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน คลิ๊ก
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร  
  ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊ก
  ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คลิ๊ก
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คลิ๊ก