เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

ตัวชี้วัดที่ 1 :  การจัดซื้อจัดจ้าง

 

               

หลักฐานเชิงประจักษ์ LINK
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) คลิ๊ก

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิ๊ก 
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คลิ๊ก
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ คลิ๊ก 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

 

               

หลักฐานเชิงประจักษ์ LINK
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร คลิ๊ก

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

คลิ๊ก 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิ๊ก

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 :  การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 

               

หลักฐานเชิงประจักษ์ LINK
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ๊ก

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

คลิ๊ก 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 :  การเปิดเผยข้อมูล

 

               

หลักฐานเชิงประจักษ์ LINK
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

คลิ๊ก 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 :  การดำเนินงานตามภาระกิจ

 

               

หลักฐานเชิงประจักษ์ LINK
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิ๊ก

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
           (ที่ผ่านมา)

คลิ๊ก
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิ๊ก