เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

EB 5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

               

 

ดัชนี

 

ตัวชี้วัด

 

ลำดับ

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

 

LINK

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คบสอ.บางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร รหัสโครงการ 05 – 2 – 05 – 13 - 134
คลิ๊ก
2 บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ และรายงานการประชุม ฯ คลิ๊ก
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ คลิ๊ก
4 สรุปการประชุมการดำเนินงานโครงการฯ 3 ครั้ง คลิ๊ก
5 ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมประชาคมเทศบาลเมืองบางมูลนากเพื่อคัดเลือกโครงการ คลิ๊ก
6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ คลิ๊ก