เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

EB 6 : มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 

               

ดัชนี

ตัวชี้วัด

ลำดับ

หลักฐานเชิงประจักษ์

LINK

ความโปร่งใส

การมี

ส่วนร่วม

(ตาม

ภารกิจหลัก

ที่หน่วยงานเลือก)

1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คบสอ.บางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร รหัสโครงการ 05 – 2 – 05 – 13 - 134
คลิ๊ก
2 รายงานสรุปผลการประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คบสอ.บางมูลนาก คลิ๊ก
3 ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว คลิ๊ก
4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ คลิ๊ก
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่าน Web site และบอร์ดประชาสัมพันธ์ คลิ๊ก