เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงานหรือไม่

 

               

 

ดัชนี

 

ตัวชี้วัด

 

ลำดับ

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

 

LINK

ความโปร่งใส

การมีส่วนร่วม

(ตามภารกิจหลัก

ที่หน่วยงานเลือก)

1

บันทึกข้อความขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการและโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คบสอ.บางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร รหัสโครงการ 05 – 2 – 05 – 13 - 134
คลิ๊ก
2.1 ภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คลิ๊ก
2.2 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว คลิ๊ก
3 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คลิ๊ก
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพบางมูลนาก (หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน PCC) คลิ๊ก
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่าน Web site และบอร์ดประชาสัมพันธ์ คลิ๊ก