เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu


กฏหมาย IT.

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (DOWNLOAD)


- หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 (DOWNLOAD)


- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2 (DOWNLOAD)


- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update) (DOWNLOAD)


- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (DOWNLOAD)


- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 (DOWNLOAD)

 

- พระราชบัญญัติ การรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (DOWNLOAD)