เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม (ว 254)

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมเพื่อให้การรับของแถมของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

 (DOWNLOAD เอกสาร)

 

 

ที่มา: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง