เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ว 160)

กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 160 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดและแจ้งแนวทางป้องกันโรค/สุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือเป็นการกระทำผิดวินัย และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องควบคุม ติดตาม และประเมินสถานการณ์ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดเช่นกัน

(DOWNLOAD)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือที่อ้างถึง 1-4

อ้างถึง 1
อ้างถึง 2
อ้างถึง 2.1
อ้างถึง 3
อ้างถึง 4

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบรายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก/ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล และที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว

 

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสธารณสุข