เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil)
โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
และสามารถยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
(DOWNLOAD)