เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้
ได้ตั้งแต่วันที่ 30  ธันวาคม 2563  ถึงวันที่  11  มกราคม   2564
และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 12 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น

(DOWNLOAD)