เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เดือน ตุลาคม 2563

หนังสือที่ พจ.0032.002/12521 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

( DOWNLOAD เอกสาร )