เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เดือน เมษายน 2564

หนังสือที่ พจ.0032.002/3952 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

( DOWNLOAD เอกสาร )