เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
สธ.จับมือมหาดไทยตั้งวอร์รูมทุกจังหวัดร่วมปราบยุงลาย 

 กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทำงานกับกระทรวงมหาดไทย  ตั้งวอร์รูมควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกจังหวัด สนับสนุนเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ ขอความร่วมมือ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

       ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดย กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการดังนี้ 1.เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกต่อปัญหาไข้เลือดออก เร่งดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  จัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย ทำลายขยะมูลฝอย ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ให้สังเกตอาการเจ็บป่วยที่เป็นอาการของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งการไม่เปลี่ยนแพทย์ สถานที่รักษาบ่อยๆ 

    2.ขอให้ทุกจังหวัดประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกอำเภอ (วอร์รูม)ดูแลตั้งแต่ระดับตำบลหมู่บ้าน มีการทำงานชัดเจน มีทีมควบคุมโรค ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งจัดรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 3.ให้วอร์รูมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์พ่นหมอกควันให้พร้อมดำเนินการควบคุมโรค รวมทั้งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ความรู้และขอความร่วมมือสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย                                             

   4.ให้สถานบริการสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านการรักษา รวมทั้งข้อมูลสถานการณ์ สนับสนุนการปฎิบัติงานของวอร์รูม โดยให้จังหวัดติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้แก้ไขปัญหาการระบาดได้ผล   

                                                                         *********************** 15 พฤศจิกายน 2558

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ  
[พฤศจิกายน อาทิตย์ 15,พ.ศ 2558 13:33:32]