เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

สธ.หนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรง ใช้กฎหมาย มาตรการสังคมเอาผิดผู้ก่อเหตุ


         กระทรวงสาธารณสุข คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาล สนับสนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรง ให้พัฒนาทักษะป้องกันตัวแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเผชิญเหตุ พร้อมใช้กฎหมายมาตรการสังคมเอาผิดผู้ก่อเหตุ

          วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเสวนาปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไขปัญหาว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงเหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาลที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียขวัญให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรง (Zero Tolerance Policy) โดยมุ่งหวังให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข กำหนดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน และกำหนดเวลาทำงานของบุคลากรให้เหมาะสม พร้อมเร่งรัดให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่งจัดทำแผนแนวทางป้องกันและจัดการความรุนแรง บูรณาการกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย ชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันตัวเมื่อเผชิญเหตุ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ  

         สำหรับมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณห้องฉุกเฉิน คือ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบทวน ฝึกซ้อมและปรับปรุงเป็นประจำ โดยประสานกับตำรวจในท้องที่ จัดทำระบบควบคุมประตู (Double door with control Access) มีห้องหรือทางเข้า-ออกที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ทาง จัดสถานที่สำหรับญาติจำกัดการเข้าออก ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพิ่มในจุดเสี่ยง เช่น บริเวณโถงทางเดิน ทางเข้า-ออกโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทุกแผนก จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยห้องฉุกเฉินทุกรายเพื่อการให้บริการที่เหมาะสม และมีการสื่อสารข้อมูลกับญาติผู้ป่วย จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง กริ่งสัญญาณเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน  มีช่องทางการสื่อสารรายงานเหตุด่วนแก่ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่

         “หากเกิดกรณีความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินในสถานพยาบาล สถานพยาบาลมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดกับผู้ก่อเหตุทันที โดยบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด ม.360 ม.364 และม.365โทษสูงสุดจาคุกไม่เกิน 5 ปี นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสื่อ สื่อสังคมออนไลน์ให้เสนอผลลัพธ์การลงโทษ แทนการเสนอพฤติกรรม” นายแพทย์สุขุมกล่าว

          ทั้งนี้ ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องดำเนินการเพื่อลดความรุนแรง เพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่

 *******************************   7 พฤษภาคม 2562


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 213 view
 วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:56 น.