เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

สธ. มอบนโยบาย ผู้บริหารทั่วประเทศ เน้นงานบริการและการทำงานที่โปร่งใส


          กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ เน้นความเป็นเลิศด้านการจัดบริการและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

          วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) ที่จังหวัดระยอง  นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปกว่า 300 คน

          นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการ(Service Excellence)  และความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) สร้างกลไกป้องการการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

          นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนนำค่านิยมองค์กร MOPH มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ People Centre ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

          “การที่ผู้บริหารมีโอกาสแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การบริหารงาน การพัฒนาองค์กร เป็นอีกช่องทางสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญคือจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการบริหารงานบริการที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” นายแพทย์สุขุมกล่าว

****************************  10 มิถุนายน 2562


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 55 view
 วันที่ประกาศข่าว : 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24 น.