เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย


เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

          .....วานนี้ (11 มิถุนายน 2562) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย           

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7ร ได้แก่ โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย 2.สื่อสารประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในหลากหลายช่องทางให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3.มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย..... 

***********************************
ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3859 วันที่ 12 มิถุนายน 2562


 จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 103 view
 วันที่ประกาศข่าว : 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11 น.