เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำหนังสือ “GREEN BOOK 2019” รวบรวมรายชื่อยาที่เข้ามาตรฐานสากล และเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลยาผ่าน Mobile App. ใช้ได้ทั้งระบบ android และ iOS


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือ “GREEN BOOK 2019” รวบรวมรายชื่อยาที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐานสากล ภายใต้ “โครงการประกันคุณภาพยา” โดยได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยาผ่าน Mobile application สามารถใช้ได้ทั้งระบบ android และ iOS จึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ระบบสุขภาพของประเทศและประชาชน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา โดยภายใต้ “โครงการประกันคุณภาพยา” ได้สุ่มตัวอย่างยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 จนปัจจุบัน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งยาที่มีผลการตรวจ “เข้ามาตรฐาน” จะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ “GREEN BOOK” ส่วนยา ที่มีผลการตรวจ “ไม่เข้ามาตรฐาน” สำนักยาและวัตถุเสพติดจะรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ปรับปรุงต่อไป

ในปีนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2561 มาจัดทำเป็นหนังสือ “GREEN BOOK 2019” ประกอบด้วยยา 370 รายการ (ตามชื่อสามัญ) จาก 3,289 รุ่นผลิต (lot number) โดยในปีล่าสุดนี้ ยังได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และเจลพริก ที่มีใช้ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยส่งเสริม การใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตยาสมุนไพรให้สามารถผลิตยาได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ใน “GREEN BOOK 2019” ยังมีรายการยาชีววัตถุ (biological product) ซึ่งเป็นยาโปรตีน เช่น erythropoietin (epoetin), filgrastim, heparin, insulin ซึ่งมักมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนแตกต่าง  จากยาที่ผลิตจากสารเคมี ทำให้มีราคาแพงมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ได้ ดังนั้นข้อมูลยาชีววัตถุใน “GREEN BOOK 2019” จึงช่วยให้แพทย์และเภสัชกรสามารถเลือกยาชีววัตถุที่เข้ามาตรฐาน แต่มีราคาสมเหตุผลได้

“ทั้งนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Mobile application “GREEN BOOK DMSC” ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ android และ iOS หรือทางเว็บไซต์ สำนักยาและวัตถุเสพติด https://www.bdn.go.th ข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งระบบสุขภาพของประเทศ และประชาชนในการเลือกใช้ยาต่างๆ ได้ ”  นายแพทย์โอภาส กล่าวทิ้งท้าย

************************* 18 เมษายน 2562 

 จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดดู 50 view
 วันที่ประกาศข่าว : 18 เมษายน 2562 เวลา 09:48 น.