เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

การคัดกรองมะเร็งช่องปาก ช่วยป้องกันได้หรือไม่

                   แผนงานวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากสำหรับประเทศไทย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วย รอยโรคมะเร็งช่องปากในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดย HITAP ศึกษาด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมดังกล่าว ยังไม่มีความคุ้มค่า ในบริบทของประเทศไทย เมื่อเทียบกับการไม่มีโปรแกรมคัดกรองฯ เนื่องจากโปรแกรมการคัดกรองฯ ถูกออกแบบให้มีหลายขั้นตอนเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินงานทั้งประเทศ แต่ทว่ายังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนในการดำเนินงานขั้นตอนในการตรวจคัดกรองมาก อีกทั้งเพิ่มภาระงานของบุคลากรทันตแพทย์ที่มีอยู่จำกัด

ที่สำคัญ การคัดกรองบางขั้นตอนมีประสิทธิผลต่ำ เช่น การตรวจรอยโรคด้วยตนเอง  พบว่าคนทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่สามารถค้นพบ หรือระบุรอยโรคที่เป็นได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง เนื่องจากขาดความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเทียบกับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ทันตาภิบาล หรือทันแพทย์ ทำให้คนที่อาจมีรอยโรคไม่เข้าถึงการรักษา

เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมคัดกรองมะเร็งช่องปาก …ช่วยป้องกันมะเร็ง

                   HITAP เสนอผลวิจัยเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 ข้อเพื่อพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งในช่องปากสำหรับคัดกรองประชากรไทยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

1. เพิ่มประสิทธิภาพของการคัดกรองด้วยสายตาของประชาชนให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง

2.เพิ่มประสิทธิภาพของการคัดกรองด้วยสายตาโดยทันตาภิบาล โดยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง

3.ปรับปรุงขั้นตอนของโปรแกรมการคัดกรองฯ โดยลดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งลง จะทำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรูปแบบโปรแกรมการคัดกรมะเร็งมากขึ้น