เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานทันตกรรมก่อนการยึดติด

 

ปัจจุบันการบูรณะทางทันตกรรมด้วยวิธี indirect technique ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการบูณะ indirect technique

นั้นต้องเตรียมชิ้นงานภายนอกช่อง ซึ่งในการเตรียมชิ้นงานสามารถกำหนด contact,  contour   และการสบฟันได้อย่างเหมาะสม

และเมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ จึงนำชิ้นงานดังกล่าวยึดให้แก่ผู้ป่วย ซึ่ง dental adhesive ที่นิยมใช้ในการยึดชิ้นงานคือ

resin cement  แต่พบว่า resin cement นั้นไม่สามารถ bond  กับโลหะได้โดยตรง จะตัวเชื่อมที่เรียกว่า primer ซึ่ง primer

ที่เหมาะสมกับโลหะแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Base metal เป็นวัสดุในกลุ่ม non-precious metal ซึ่งจะมี hydrated oxide layer อยู่บนพื้นผิวเป็นจำนวนมาก

หากวัสดุบูรณะเป็นโลหะกลุ่มนี้ metal primer ที่เหมาะสมได้แก่ 10-MDP, 6-MHPA และ 4-META ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม

phosphate monomer

2. Noble alloys วัสดุในกลุ่มนี้ประกอบด้วย precious metal, semi-precious และ palladium based metal

โลหะในกลุ่มนี้จะเกิด oxides บนผิวโลหะได้ยาก ซึ่ง primer ที่มีประสิทธิภาพในการ bond กับโลหะในกลุ่มนี้คือ สารในกลุ่ม

sulfur monomer ซึ่งได้แก่    VBATDT, MEPS, MUT-6 และ 10-MDDT

3. All ceramic

A. Glass ceramic สำหรับการเตรียมพื้นผิวของ Glass ceramic จะต่างจาก base metal   Noble metal

เนื่องจากต้องกัด intaglio surface ด้วยกรด HF ก่อน เพื่อให้มี silica ปรากฏ(exposed) บนพื้นผิววัสดุ

จากนั้นจึงทา silane โดย silane จะเป็นตัวเชื่อม silica กับ resin cement ให้สามารถbond กันได้

B. Polycrystalline ceramic- zirconia การเตรียม intaglio surface ของโละชนิดนี้จะต่างจาก Glass ceramic

เนื่องจากมีโครงสร้างเป็นผลึกทึบ ซึ่งไม่สามารถใช้กรด HF ในการกัดได้ และเนื่องจากในโครงสร้างไม่มี silica

เป็นองค์ประกอบ จึงไม่สมารถใน silane ในการเตรียมพื้นผิวได้ โดยการเตรียมพื้นผิวต้องทำให้พื้นผิวมีความขรุขระ

โดยการทำ Al2O3 sandblasting จากนั้นจึงทาสารในกลุ่ม phosphate monomer จึงสามารถ bond กับ

resin cement ได้

 

 

ทันตแพทย์สันติชัย นุ่นปาน