เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

Dental Trauma

 

อ้างอิงตาม International Association of Dental traumatology 2020 (IADT)

 

General introduction

1.Fractures and luxations

2.Avulsion of permanent teeth

3.Injuries in the primary dentition

Single injury : Multiple impacts

1.Hard dental tissue ส่งผลต่อ Enamel, Dentin, Cementum

ทำให้เกิด Crown root fractures, Luxation injuries, Alveolar fractures

2.Periodontal tissue ส่งผลต่อ PDL

ทำให้เกิด Luxation injuries, Alveolar fractures

3.Supporting bone ส่งผลต่อ Tooth socket, Alveolar bone

ทำให้เกิด Alveolar fractures

4.Soft tissue ส่งผลต่อ Gum, Oral mucosa

ทำให้เกิด Gingival laceration

Complications from Dental trauma

1.Pulp necrosis เกิดจาก Bacteria หรือ Blood supply (เส้นเลือดขาด หรือโดนกดทับ) ให้ดูจาก Periapical lesion 

    และการเกิด sinus tract (tracing) พวก sensibility test จะเชื่อไม่ค่อยได้

2.External inflammatory root resorption Infection-related resorption ทำให้เกิด pulp necrosis

3.Replacement resorption (Ankylosis) ทำให้เกิด loss of PDL cell และ Attachment of osteoblast

4.Pulp canal obliterated ฟันยังไม่ตาย แต่ทำให้เกิด false negative EPT test ได้

    ถ้าไม่พบ lesion ที่ปลายรากให้ observed และ bleaching เนื่องจากมี discoloration ได้

5.Marginal bone breakdown คือ กระดูกหักจาก trauma โดยตรง หรือ จากฟัน luxate แล้วส่งผลให้กระดูกหัก

    ซึ่งจะทำให้มีผลต่อ Crown-root ratio และ เกิด Periodontitis ได้ในอนาคต