เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

“มาตรฐานเป็นคันฉ่องส่องจิตสำนึกคุณภาพ (Quality consciousness towards Thailand CSSA guideline)”

จัดโดยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

 

         การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล      ดังนั้นการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยได้เชิญตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเช่นสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมกันจัดทำแนวทาง“การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์”เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ความสำคัญของการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ

© การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

© อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แต่ต้องได้รับการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ

    อย่างมีประสิทธิภาพ

© หากกระบวนการทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์

การทำลายเชื้อ(disinfection)

     © เป็นการกำจัดเชื้อจุลชีพเกือบทุกชนิดจากเครื่องมือแพทย์ยกเว้นสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย

     © วิธีการทำลายเชื้อที่สำคัญมี 3 วิธี คือ

          1.การใช้น้ำยาทำลายเชื้อ

          2.Pasteurization

          3.Ultraviolet irradiation

 การทำให้ปราศจากเชื้อ(Sterilization)

      © เป็นการกำจัดหรือทำลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย

      © ทำได้โดยวิธีทางกายภาพและการใช้สารเคมี

         1.การอบไอน้ำภายใต้ความดัน(autoclave)

         2.การอบไอร้อน

         3.การอบแก๊ส

         4.การใช้น้ำยาทำลายเชื้อ

การแบ่งประเภทของเครื่องมือแพทย์

Dr.Earl.H.Spauldingได้แบ่งประเภทของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขออกเป็น 3 ประเภท เพื่อให้บุคลากรสามารถเลือกวิธีการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เครื่องมือชำรุดเสียหาย

1.Critical items

2.Semicritical items

3.Noncritical items

       Critical items

         -เครื่องมือแพทย์ที่ต้องผ่านเข้าไปในส่วนของร่างกายที่ปราศจากเชื้อเช่น เนื้อเยื่อ หลอดเลือด

         -เครื่องมือในกลุ่มนี้ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด สายสวนปัสสาวะ สายสวนหัวใจ อวัยวะเทียม กระบอกและเข็มฉีดยา

         -เครื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้วิธีนึ่งไอน้ำภายใต้ความดัน(steam under 

pressure)โดยการอบแก๊สหรือน้ำยาทำให้ปราศจากเชื้อ

      Semicritical items

-เครื่องมือที่ต้องสัมผัสกับเยื่อบุของร่างกาย(mucous membrane)หรือผิวหนังที่ไม่ปกติ(no intact skin)แต่ได้ใส่เข้าไปในเนื้อเยื่อ

-เยื่อบุของร่างกายมีลักษณะปกติ(ไม่มีแผล ไม่มีรอยถลอก)สามารถป้องกันการติดเชื้อของแบคทีเรียได้แต่มีความไวต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย mycobacteriaและไวรัส

-ขั้นต่ำสุดจะต้องทำลายเชื้อโดยใช้น้ำยาทำลายเชื้อระดับสูง

-ตัวอย่างเช่น Ambu bag Laryngoscope กล้องส่งตรวจ

      Noncritical items

-เครื่องมือหรือพื้นผิวสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสกับผิวหนังปกติ(ไม่มีบาดแผล ไม่มีรอยถลอก)และไม่ได้สัมผัสกับเยื่อบุของร่างกาย

-เครื่องมือกลุ่มนี้ได้แก่ หม้อนอน เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น

-การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อสามารถทำได้ในหอผู้ป่วยโดยวิธการทำลายเชื้อระดับต่ำ(low-level disinfection)

low level disinfection

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำลายเชื้อ

          -ลักษณะเครื่องมือ

          -จำนวนเชื้อก่อโรค

          -ธรรมชาติและความทนทานของเชื้อจุลชีพ

          -ปริมาณอินทรียสาร

          -ชนิดและความเข้มข้นของน้ำยา

          -ระยะเวลาในการแช่เครื่องมือ

          -ปัจจัยทางกายภาพและทางเคมี

     การปฏิบัติงานใน CSSD มีกระบวนการ 7 ขั้นตอน

             1.การรับเครื่องมือปนเปื้อน ( Received )

             2.การล้างทำความสะอาด ( Cleaning )

             3.การบรรจุและห่อเครื่องมืออุปกรณ์ ( Packaging )

             4.การจัดเรียงเข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ( Loading )

             5.การทำให้ปราศจากเชื้อ ( Sterilization )

             6.การจัดเก็บ ( Storage )

             7.การแจกจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อ ( Distribution )