เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

สรุปผลการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15[13-14 พค.62]

..เครือข่าย คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย EACC

จากปฐมบท....สู่ ปฐมภูมิ>>Primary Treatment  To  Primary  Care

ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อน

    Zero OPD walk in (รพศ)

    Digital Transformation [smart Asthma/COPD Clinic TH 4.0]

    Service Delivery Transformation [Quality Asthma/COPD Clinic]

ลดป่วย  ลดตาย  ลดแออัด

พัฒนาระบบ  PCC

Quality Asthma

สรุป

-การรักษาโรคหืดและ COPD มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก

-ผู้ป่วยส่วนมากยังเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีคุณภาพ

Allergic Rhinitis เป็นโรคร่วมที่พบมากในโรคหืดและ COPD ส่งผลต่อการควบคุมอาการจำเป็นต้องให้การรักษา

Easy Asthma &COPD Clinic ทำได้ง่ายโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแต่ได้มาตรฐานและลดการนอน รพ.