เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

พัฒนาศักยภาพผู้บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดยาเสพติด

วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 

ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 

การบำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสมกับความรุนแรงของการเสพติด

กลุ่มผู้ใช้ การให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion) ,

การให้คำแนะนำแบบสั้น ( Brief advice : BA) และ หรือ การบำบัดแบบสั้น ( Brief intervention : BI)

การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

การบำบัดโรคร่วมทางจิตเวช ( ถ้ามี )

กลุ่มผู้เสพ  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม , การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ ( MI , MET) , การบำบัดความคิดและพฤติกรรม ( CBT ) , จิตสังคมบำบัดในสถานพยาบาล , +- การรักษาด้วยยา , การรักษาโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)

กลุ่มผู้ติด Matrix Program , การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) , การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัด (TC)/ การบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast Model)  , +- การรักษาด้วยยา , การให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาในกลุ่ม IDU

การให้ความช่วยเหลือ  Brief advice - Brief intervention

Brief advice เป็นวิธีการช่วยเหลือเชิงรุกที่จะเพิ่มความตระหนักและประเมินความตั้งใจในการที่จะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดใช้เวลาเพียงสั้นๆ 3-10 นาที

Brief intervention การให้คำปรึกษาแบบสั้นเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ความช่วยเหลือในประเด็น เฉพาะเจาะจง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงจูงใจในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสามารถวางแผน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการผสมผสานกันระหว่างการให้ความช่วยเหลือ (Intervention) และการสร้างแรงจูงใจ

Motivation Interviewing ( MI ) คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจจากภายในโดยเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง ให้บุคคลเกิดการสำรวจและจัดการแก้ปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่กำลังสับสน ลังเลใจและมีแรงต้าน

Family education and family therapy  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัวของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการกับผู้ป่วยแต่ละรายบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การส่งเสริมพฤติกรรมให้สามารถลดความเสี่ยงของการกลับไปเสพยาซ้ำได้