เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

พัฒนาศักยภาพผู้บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดยาเสพติด

วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 

ณ  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 

Harm Reduction การลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตรายการแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติด ที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกันอันตรายโดยการทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยืดหยุ่นวิธีการรักษาที่ยืดความพร้อมของผู้ป่วยเป็นฐาน โดยคำนึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน และความเข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติด

เป้าหมายการลดอันตราย

 • เป้าหมายเบื้องต้น ลดอันตรายและได้รับสิทธิ์ในการดูแลด้านสุขภาพ
 • เป้าหมายระยะสั้น ป้องกันและดูแลการติดเชื้อ
 • เป้าหมายเฉพาะ จูงใจให้ออกจากยาเสพติดผิดกฎหมายและหยุดฉีด
 • เป้าหมายสูงสุด ลดการใช้ยา หยุดเสพนาน ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

ปรัชญาแนวคิดการดำเนินงานการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)

 • เน้นการต่อเนื่องของกระบวนการดูแลตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วย การช่วยเหลือพื้นฐาน การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด และการกลับคืนสู่สังคม
 • จัดบริการต่างๆในชุมชนให้ใกล้ชิดกับสถานที่ที่ผู้ใช้ยาเสพติดอาศัยอยู่
 • รบกวนความเชื่อมโยงทางสังคมและการทำงานของผู้ใช้ยาเสพติดให้น้อยที่สุด
 • บูรณาการรูปแบบการดูแลเข้ากับระบบบริการสุขภาพ และระบบบริการทางสังคมที่มีอยู่เดิม
 • จัดรูปแบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดบนทรัพยากรของชุมชน และทรัพยากรของครอบครัว
 • อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ครอบครัว และชุมชนในการวางแผนและรูปแบบบริการ
 • อาศัยการจัดการแบบองค์รวม โดยการกำหนดบัญชีความต้องการที่จำเป็นของแต่ละบุคคล
 • มีการประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดบนหลักฐานเชิงประจักษ์
 • ผู้ใช้ยาเสพติดได้รับการแจ้งข้อมูลการบำบัดรักษาและสมัครใจมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา
 • เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพิทักษ์ความลับ
 • ยอมรับว่าการติดซ้ำเป็นขั้นตอนหนึ่งในการกระบวนการรักษา และไม่ควรหยุดกระบวนการนำผู้ใช้ยาเสพติดให้เข้าถึงบริการอีกครั้ง