เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ประชุมวิชาการ Drug Multidisipinary Team in Community Based Treatment For Addiction care

การบำบัดฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อ

1.มีความจำเป็นในการบำบัดรักษา

2.ตรงตามเงื่อนไขของแต่ละสถานการณ์

3.มีคุณภาพ

4.มีความครอบคลุมแต่ละระดับความรุนแรงของปัญหา

5.มีกรอบระยะเวลาเหมาะสม

การทำงานเชิงรุก (Outreach)

  • เน้นที่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และช่วยลดโทษภัยความเสี่ยงต่างๆ
  • ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ยาที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหน่วยงานด้านการบำบัดรักษา หรือช่องทางการให้ความรู้สุขภาพอื่นๆ
  • เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ยาที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
  • เพิ่มความตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอันเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
  • นำพาผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยา ซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดรักษา ให้มาเข้ารับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเป็นรูปธรรม

การมีส่วนร่วม (Engagement)

กระบวนการสร้างพันธกิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ยา

  • มีส่วนสำคัญต่อผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
  • มักต้องเริ่มจากความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
  • ทีมงานอาจจะไม่ทราบพฤติกรรมการใช้ยาของกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยก็ได้
  • กระชับความสัมพันธ์ด้วยการยอมรับ การแสดงความเห็นใจและมีท่าทีห่วงใย
  • อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อย กว่าที่จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ