เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2/2563

 

                คำว่า “ข้าราชการ” จำแนกเป็นคำดังนี้ ข้า+ราช+การ คำว่า “ข้า” นั้นบางแห่งให้ความหมายว่า ผู้รับใช้ หรือ ตัวตน หรือ คน ส่วนคำว่า “ราช” มาจากคำว่า ราชะ ซึ่งหมายถึง พระราชา หรือ พระเจ้าแผ่นดิน และคำว่า “การ” หมายถึง งาน หรือ กิจการ กล่าวโดยรวม คือ “ข้าราชการ ” หมายถึง คนที่ทำงานของพระราชา ซึ่งงานของพระราชา คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการเหล่านี้เป็นข้าราชการในอุดมคติ จึงต้องปลูกฝังผ่านการเรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดี มี 4 ประการ คือ

1. มีความรู้ คือ ความรู้ทางเชิงลึก และเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน

2. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจ และมีความประพฤติที่ดีงาม

3. มีสัมพันธภาพ คือ มีความเป็นมิตร ไว้เนื้อเชื่อใจ รักใคร่สามัคคีกันในหมู่ข้าราชการ

4. มีจิตสาธารณะ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทพการอันเป็น “ข้อปฏิบัติ” ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ

3. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ

4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย

5. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ

6. รักษาความลับของราชการ

7. ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกัน

8. ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน

9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

10. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

11. กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 

คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการยุคใหม่

คุณลักษณะพื้นฐานของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า

  • ข้าราชการมืออาชีพ(Professionalism) : พร้อมทำงานภายใต้วิกฤต เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานสูง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี สื่อสารได้หลากหลายภาษา เจรจาต่อรองได้ ริเริ่มสร้างสรรค์ ทันยุคทันสมัย คล่องตัว ฉับไวในการทำงาน
  • ข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ(Public Ethos) : มีจิตบริการ เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ให้ความสำคัญแก่ผู้เสียเปรียบ ด้อยโอกาสในสังคม พร้อมต่อการตรวจสอบจากทุกฝ่าย รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย
  • ข้าราชการที่มีจริยธรรม(Ethical Value) : เคารพในความแตกต่าง มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีมโนสุจริต ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เป็นแบบอย่างความดีงาม

หลักการการครองตน ครองคน ครองงานของข้าราชการ

  • การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและปฏิบัติตน ประกอบไปด้วย คุณธรรม ควรแก่การยกย่อง พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ประหยัดอดออม รักษาระเบียบวินัย กฎหมาย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ เสริมสร้างความสามัคคี เป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
  • การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี พากเพียร คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม

 

 

จัดทำโดย

น.ส.พรนภา  กันสุข  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พินิจวดี   แพพ่วง  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ขวัญฤทัย  เขื่อนแก้ว  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ