เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี2563

สถานที่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

หน่วยงานผู้จัด กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562

..........................................................................................................................................................................................

โดย นันทพร  ชื่นเทศ

 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนปี 2560 - 2569)

1. E-HEALTH การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

2. การขับเคลื่อน DIGITAL TRANSFORMATION

3. SMART HOSPITAL สู่นโยบาย ปีงบประมาณ 2563

1. ด้าน E-HEALTH การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงและยั่งยืน  เกิดระบบบริหารจัดการโปร่งใส  มีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆชัดเจน

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสุขภาพด้านประชาชาชน  ทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาตามวัย ประชาชนได้รับการส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน อายุขัยเฉลี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริการ ระบบการส่งต่อคุณภาพ เช่น  ระบบ THAI Refer   ระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพคลอบคลุมทั่วถึง ลดความแออัด  ลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าหมาย

1. รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล

2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. การขับเคลื่อน DIGITAL TRANSFORMATION

1. KPI มี รพ. ระดับ S ขึ้นไป อย่างน้อยจังหวัด ละ 1 รพ. เป็น Smart Hospital

2. มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน ระบบการทำงาน

3. SMART HOSPITAL สู่นโยบาย ปีงบประมาณ 2563

เกิดระบบ Moph Connect , Queue Online , Less Paper,  มาตรการพัฒนาระบบบริการ HIS Gateway

เป้าหมายการพัฒนา

  • ระบบสุขภาพดีขึ้น
  • ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  • ระบบปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดงานซ้ำซ้อน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน
  • สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ พร้อมใช้ในการพัฒนานโยบาย งานวิชาการ นวัตกรรม และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

สารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

สารสนเทศทางการพยาบาล หมายถึง การบูรณาการความรู้ด้านการพยาบาล (Nursing Science) ด้านสารสนเทศ (Information Science) และด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ในการระบุ รวบรวม และจัดการกับข้อมูลข่าวสาร (วิเคราะห์) สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล (Practice) การบริหาร (Administration) การศึกษา (Education) และการวิจัย (Research) เพื่อขยายองค์ความรู้ทางการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อประชาชนปลอดภัย

ความสำคัญสารสนเทศทางการพยาบาล

1. ช่วยในการตัดสินใจ

2. ช่วยในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

3. ช่วยพัฒนาองค์ความรู้

รูปแบบของสารสนเทศทางการพยาบาล

1. รูปแบบสารสนเทศสำหรับการให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง

- ระบบที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและการพยาบาล  เช่น NANDA NIC NOC ICNP

- ระบบเครือข่ายทางการพยาบาล  เป็นระบบให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางไกล การให้คำปรึกษาอาจใช้วีดีโอ สัมพันธ์จากท้องที่ห่างไกลกับส่วนกลาง

- ระบบปัญญาเทียม เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตัดสินใจให้การพยาบาล ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสาระความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับ พยาบาลและผู้มารับบริการ

2. รูปแบบการให้การดูแล ผู้ป่วยทางอ้อม

- ระบบฐานข้อมูล (Data Base )

- ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network System )

ลักษณะสารสนเทศที่ใช้พัฒนาคุณภาพ  ครอบคลุม  รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยงและบูรณาการ   น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้  ตรวจสอบได้   มีความปลอดภัยของข้อมูล การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูลและสารสนเทศของบุคลากรทางการพยาบาลและภาคีเครือข่าย

E-Health คือ เทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ ICT ที่เชื่อมโยง ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและประชาชน เพื่อให้ สามารถ เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และปลอดภัย

แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจําปี 2563

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจําปี 2563

Function Base มี 6 ตัว

Agenda Base  มี 5 ตัว

Area Base

Innovation Base

Potential Base

  • การส่งข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่  3 ส่งข้อมูลช่วงวันที่ 1-7 กรกฎาคม. 63
  • การจัดเก็บข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2562
    • บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการพยาบาลของกองการพยาบาล ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
    • ส่งข้อมูลตัวชี้วัด 82ตัว เริ่มส่งวันที่ 7-31 มกราคม 2563