เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ถูกจัดเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยและทุกรัฐบาลมีความพยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

และหากเกิดเหตุขึ้นแล้วต้องให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเร่งด่วนเพื่อลดอัตราการตายและความพิการให้มากที่สุด

บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

1. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์สั่งการ 1669

2. การประเมินและดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ

3. การช่วยกู้ชีพผู้ประสบอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้น ณ จุดประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

4. การเคลื่อนย้ายและการจัดการทางการพยาบาลขณะนำส่งผู้บาดเจ็บเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง

ผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักหากได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องขณะนำส่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

การดูแลผู้บาดเจ็บในรถพยาบาล นั้นหรือพาหนะที่ใช้ในการนำส่ง พยาบาลต้องให้การดูแล พยาบาลที่ปฏิบัติงานในทีม EMS ต้องมีความรู้ความ

สามารถเฉพาะด้าน มีไหวพริบในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า ละเอียดในการเก็บข้อมูลและแม่นยำในความรู้ และหลักการในการช่วยเหลือผู้

บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน มีความสามารถในการคัดกรองการบาดเจ็บ วินิจฉัย ให้การรักษาขั้นต้นและสั่งการผู้ร่วมงานได้ และประสานงานกับแพทย์

กรณีที่พบการคุกคามชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที การปฏิบัติงานในหน่วย EMS เป็นสิ่งท้าท้ายความรู้ความสามารถของพยาบาล ยิ่งพยาบาลที่จะ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน พยาบาลต้องพัฒนาต่อเนื่องแบบคู่ขนานกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

 

ธนัตรา กองกุณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ