เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มีความรู้ในข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 และสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องปฏิบัติการ
  2. เพื่อให้มีความรู้เทคนิคการตรวจติดตามภายใน และนำไปใช้ตรวจติดตามในพื้นที่ เครือข่าย

 เนื้อหาหลักสูตรของการอบรม

1.ความรู้ในข้อกำหนดและแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

2.เทคนิคการตรวจติดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

3.พรบ.เครื่องมือแพทย์ และการเตรียมแบ่งกลุ่มเครื่องมือตามมาตรฐานอาเซี่ยน

4.เทคนิคการนำเสนอข้อมูลโอกาสพัฒนาและการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามภายใน

5.การฝึกปฏิบัติตรวจติดตามจากกรณีศึกษา และในสถานที่ห้องปฏิบัติการ

เป็นการบรรยาย

  1. “แนวปฏิบัติมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2560 และบรรยายตามหัวข้อแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์(MT 1-3 จำนวน 30 ข้อกำหนด), (MT 4-5 จำนวน 45 ข้อกำหนด)และ(MT 6-10 จำนวน 25 ข้อกำหนด) ซึ่งรวมทั้งหมด 100 ข้อกำหนด
  2. เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ประกอบด้วย ชนิดของการตรวจติดตาม ความลึกของการตรวจสอบ(1st Party-การตรวจติดตามภายใน , 2nd Party-การตรวจติดตามโดยลูกค้าหรือผู้จ้างและ3rd Party-การตรวจประเมินโดยองค์กร/หน่วยงานที่ให้การรับรอง)
  3. หัวใจของการพัฒนาระบบการตรวจประเมิน คือ ผู้ตรวจประเมินต้องฝึกอบรมมาตรฐาน ข้อกำหนด, ทบทวนวิธีการตรวจประเมิน ทบทวน checklist เข้าใจสาระสำคัญในแต่ละข้อกำหนด ประเมินผลการตรวจ เทคนิคในการตรวจต้องมีหลักฐาน สอดคล้องกับวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารและส่วนที่ไม่มีเอกสาร มีระบบประเมินผลกลับจากผู้รับการตรวจประเมินและผู้ตรวจต้องประเมินตนเอง ทบทวนรายงานที่ทำไปแล้วเป็นระยะ
  4. การตรวจติดตามภายใน(IQA)จะมีประสิทธิผลได้ ต้องมีการตรวจติดตามด้านบริหารและด้านเทคนิคตาม MT2560 ต้องมีการตรวจติดตามความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(60ข้อกำหนด) ควรให้ความสนใจกับการตรวจติดตามภายในกระบวนการหรือในพื้นที่ที่เคยพบว่ามีปัญหาหรือยังคงพบปัญหาแบบเดิมอยู่ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเพราะลักษณะของงานนั้นเอง ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน ความไวของการตรวจวัด ลูกค้าเปลี่ยนความต้องการ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5. คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน LA ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน(MTC-LA-02) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างนิ่มนวล มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ มีความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ/มาตรฐาน MT มีความรู้และความเข้าใจในหน่วยงาน/งานที่ตรวจ มีหลักการในการพิจารณา หลักฐาน รายละเอียดสิ่งที่ตรวจ มีอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากหน่วยงานที่ไปตรวจประเมิน และมีการรายงานผลการตรวจประเมินครบถ้วนในเวลาที่กำหนด
  6. ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory Safety) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ สถานที่/สิ่งแวดล้อมปลอดภัย การปฏิบัติตนปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยง
  7. การจัดทำแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล(Service Profile) ประกอบด้วย 1.บริบท(Context) กระบวนการสำคัญ(Key Processes) 3.ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน(Performance Indication) 4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 5.แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง