เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่ 12

“พลิกโฉมการบริการพยาบาลชุมชน เพื่อสุขภาวะประชาชน”

24 – 26 มิถุนายาน 2562  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รวมพลังพยาบาลพลิกโฉมการบริการชุมชน : นวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา  ผู้ช่วยเลขาธิการสภา

Nurse : A Voice to Lead Health for all เสียงแห่งพลังพยาบาลที่มุ่งมั่นให้เกิดผลต่อสุขภาพถ้วนหน้า

 

ปี 2562 เน้นที่สิทธิของการมีสุขภาพดี การทำงานของพยาบาลกับกลุ่มประชาชนที่ต้องการ        ความช่วยเหลือ  การให้บริการภายใต้

ความจำกัดของทรัพยากร เพื่อนำเสียงเรียกร้องไปปรับใช้กับชุมชน      

สุขภาพดีถ้วนหน้า  หมายถึง  การที่ทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้ ไม่ใช่เพียงแต่การมีบริการสุขภาพที่พร้อมสำหรับ

การให้บริการสุขภาพที่พร้อมสำหรับการให้บริการแต่เป็นภาวะแห่ง     ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ที่ส่งผลให้บุคคลมีชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์

ผลงานทั้งด้านสังคมและชุมชน

การขจัดอุปสรรคการมีสุขภาพดี

- การจัดการภาวการณ์ขาดสารอาหาร     

- การสุขาภิบาล           

- ที่อยู่อาศัยปลอดภัย                        

- ความยากจน

ภาคีร่วมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

- การเกษตรกรรม                 

- ที่อยู่อาศัย               

- การสื่อสาร

- ระบบความยุติธรรม              

- เศรษฐกิจการค้า        

- อุตสาหกรรม

การดูแลผู้ที่เข้ารับการรักษาบ่อยครั้ง

          - ระบบบริการแยกส่วน ขาดการประสานงานที่ดีในการสนับสนุนบริการทำให้ผลลัพธ์การดูแลไม่ดี

          - ประสิทธิภาพการดูแลปัญหาโรคซับซ้อนไม่ดี

          - ปัจจัยทางสังคมผลักดันให้ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพสูงขึ้น

การบูรณาการการดูแลสุขภาพกับการบริการสังคม

          - ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต

          - ลดการให้บริการสุขภาพที่ไร้ประสิทธิภาพ

          - ประสานการให้บริการคนมีปัญหาสุขภาพซับซ้อนมากที่สุดโดยนับปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ

บทบาทของพยาบาล

          - ให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ต้องการดูแลมากที่สุด ชี้ให้เห็นประเด็นความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ

          - ส่งเสริมบุคคล ชุมชม พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดโดยดึงเข้ามามีส่วนร่วมและควบคุมกำกับ

          - สร้างความมั่นใจ ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความท้าทายของสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

          - โรคระบาดโรคอุบัติใหม่

          - โรคติดต่อจากการดำเนินชีวิต

          - โรคที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายข้ามชาติ

 

 

นางสาววัชรี  ประมูลชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางมูลนาก งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม