เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่  6

สถานที่ประชุมวิชาการ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี

เรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ One District One Best Practice”

วันที่   4 – 6 กันยายน  2556  ผู้จัด  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

สรุปการประชุม 

                อำเภอสุขภาพดี เป็นอีกหนึ่งโครงการหลักในปี 2556 ที่เน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ และให้ทุกอำเภอของประเทศไทยได้มีการวางรากฐานของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานต่าง ๆ ของกรมอนามัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั่วทุกภาคของประเทศ โดยบูรณาการร่วมใน 3 ส่วนหลักคือ สถานการบริการสาธารณสุข สังคมชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามประเด็นปัญหาทั้งโภชนาการ ออกกำลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทุกกลุ่มวัย“การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6 “อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ One District One Best Practice”  ในครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากหลากหลายองค์กรได้ระดมความคิดเห็น ร่วมกันคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอแนะและทางเลือกเชิงนโยบาย การพัฒนาปรับปรุงแผนงานโครงการที่ดำเนินอยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานตามนโยบายกรมอนามัยในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดีต่อไป”

                                                           1.นางรุ่งฤดี  เหมือนเงิน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                                                            2.นางนงนุช  สุทธิ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                                            3.นางพวงศิริ  รุ้งสีทอง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส