เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 3 รุ่นที่ 4

 

การปฏิบัติงานควรยึดหลักคุณธรรม 3 ข้อ คือ การครองตน  ครองคน  ครองงาน

การครองตน

1.การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ คือ มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา

2. การประหยัดและเก็บออม  คือ  รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด

3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  คือ  เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

5.การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เป็นกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน

การครองคน

1. การประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องานเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

2. ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม จูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

3. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์  เป็นผู้มีความสำนึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะนำในสิ่งที่ดี ให้การบริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน

4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่การกำหนดถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

5. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน เป็นผู้ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกหน่วยงานจะเห็นได้จากการได้รับมอบหมาย

การครองงาน

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ

2. ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะ ความสามารถในการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ทำอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน  หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถทำงานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี

4. ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ  มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ