เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

อาการปวดคอและหลังส่วนบน มีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้หลายประการ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานที่มากเกินไป ท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง สมรรถภาพทางร่างกาย พันธุกรรมและอายุ

          Classification of Syndrome

1. Postural Syndrome: อาการแสดงจะไม่ปวดตลอดเวลา จะมีอาการปวดที่เฉพาะบริเวณคอไม่มีอาการร้าวไปจุดอื่น ไม่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้น เกิดในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย ไม่มีอาการปวดเมื่อมี movement ผู้ป่วยจะมี Very poor posture ท่าทางที่ทำให้มีอาการมากที่สุดคือ ท่านั่งหลังงอ

          การรักษา: การ correct posture โดยการสอนให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง posture และ pain เมื่อมีอาการปวดเกิดขึ้นอีกผู้ป่วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนท่าทางทันที

2. Dysfunction Syndrome: เป็นอาการปวดที่มีสาเหตุมาจาก soft tissue ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งมีผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุในอดีตหรือการอักเสบหรือเสื่อมสภาพ โดยอาการแสดงจะไม่ปวดตลอดเวลา อาการปวดเฉพาะที่เท่านั้น (ยกเว้นกลุ่มโรค Adherent Nerve Root) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อเคลื่อนไหวไปถึง end range เท่านั้น อาการปวดจะหายไปเมื่อหยุดแรงดึง โดยอาการจะไม่เปลี่ยนไปตามเวลา ท่าทาง หรือลักษณะการเคลื่อนไหวและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการรักษา

          การรักษา: การออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ทำให้เกิดอาการปวด โดยจะต้องมีอาการปวดเล็กน้อยถึงจะมีประสิทธิภาพ โดยต้องทำบ่อยๆ 10-15 ครั้ง ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงตลอดทั้งวัน โดยอาการปวดที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายจะต้องหายไปภายในเวลา 10-30 นาทu

3. Derangement Syndrome: เป็นกลุ่มที่พบได้มากที่สุดในกลุ่ม mechanical syndrome โดยมีสาเหตุมาจาก internal derangement ของ intervertebral disc โดยอาการปวดจะคงอยู่ไปจนกว่า displacement จะกลับเข้าที่ อาการแสดงอาจปวดตลอดเวลาหรือไม่ก็ได้ อาการจะปวดเฉพาะที่คอหรือมีอาการร้าวลงแขนร่วมด้วยก็ได้ อาการจะเปลี่ยนความรุนแรงได้จากพฤติกรรมของผู้ป่วย ท่าทาง ลักษณะการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน สามารถแบ่งกลุ่มอาการนี้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Posterior Derangement แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่ Posterior Central และ Posterolateral 2. Anterior Derangement

          การรักษา: 1) Extension Principle ใช้ในการรักษากลุ่ม Posterior Derangement โดยการทำ Extension exercise อย่างน้อย 10 ครั้งทุกๆชั่วโมง และการสอนให้ผู้ป่วย correct posture เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลงให้ตรวจดูว่าผู้ป่วยสามารถทำท่า exercise ที่สอนได้ถูกต้องหรือไม่และได้หลีกเลี่ยงท่าทางที่มีการก้มคอร่วมด้วยหรือไม่ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงท่าก้มคอไปจนกว่าอาการปวดจะหายไปแล้วอย่างน้อย 3 สัปดาห์ แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดคอขึ้นมาอีกก็จะต้องให้หยุดทำท่าก้มคอต่อไปอีกและให้ทำ Extension exercise เช่นเดิม 2) Flexion Principle ใช้ในการรักษากลุ่ม Anterior Derangement โดยการทำ Flexion exercise ซึ่งพบได้น้อยในกลุ่มนี้ แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงอาจจะต้องลองใช้ Extension exercise

โดย: นางสุวภัทร์ ปิ่นทอง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางมูลนาก