เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.)

วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2556 (เวลา08.30-16.30น)

ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.

จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,สถาบันแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

 

สรุปเนื้อหาได้ดังนี้

 1. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการปรับเปลียนตัวชี้วัดผู้เข้ารับบริการแพทย์แผนไทยจาก10℅ เป็น14℅ โดยให้จัดทำรายงานส่งกรมฯ ภายในวันที่ 15 ก.พ.56  และการเก็บตัวชี้วัดนับเป็นจำนวนครั้งใน  

    การเข้ารับบริการแพทย์แผนไทย และนำผู้รับบริการผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลมาเป็นตัวหาร

2. รายละเอียดของการประเมินมาตรฐานแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้คือ

     2.1 ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อมคลินิคแพทย์แผนไทย         

     2.2 ด้านบุคลากรแพทย์แผนไทย

     2.3 ด้านการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

     2.4 ด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการแพทย์แผนไทย

     2.5 ด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทย         

3. วิธีการคิดและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านได้แก่

       3.1 ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อมคลินิคแพทย์แผนไทย       

                  3.2 ด้านบุคลากรแพทย์แผนไทย

                  3.3 ด้านการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

       3.4 ด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการแพทย์แผนไทย

       3.5 ด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทย

แผนการหลังการอบรม

1. แจ้งวิธีการประเมินมาตรฐานฯแก่เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางมูลนากจำนวน3คน

2. แจ้งวิธีการประเมินมาตรฐานฯแก่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย เครือข่ายบริการ

    บางมูลนาก-ดงเจริญ เพื่อแจ้งให้ผอ.รพ.สต. ได้รับทราบถึงรายละเอียดการประเมินมาตรฐานฯ

3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ออกประเมินมาตรฐานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

    เครือข่ายบริการบางมูลนาก-ดงเจริ และรายงานส่งจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

นายสุทธิพงษ์  ปิงยศ