เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนนโยบายประชารัฐ ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน จดทะเบียนเข้าสู่ “บัญชีนวัตกรรมไทย”


      ผลงานนวัตกรรมป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน ได้รับการรับรองจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประกาศในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2561 
 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย กำหนดนโยบายที่จะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมมาแก้ปัญหาโรคติดต่อสำคัญของประเทศ เช่น ไข้เลือดออก ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนไทย คือ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ ITAP กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนได้รับการจดทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย และประกาศสู่สาธารณะโดยสำนักงบประมาณ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนวิชาการในการพัฒนานวัตกรรมโดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนายอภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม

       มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron)ซึ่งเป็นสารที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุง โดยออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์สารไคติน (chitin) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างผนังลำตัวแมลง ทำให้ลูกน้ำยุงไม่สามารถเจริญเป็นยุงตัวเต็มวัยได้และตายในที่สุด ทั้งนี้ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ 3 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ชิคุนกุนยา มอสด๊อบ ทีบี มีอัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อ น้ำ 200 ลิตร โดยสารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ  ทำให้ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือน ผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สำคัญคือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยและมีภาครัฐ ให้การสนับสนุนวิชาการจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายจึงได้มีการจัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-2999
         นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนนโยบายประชารัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้ และสามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งเสริมงานวิจัยจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย 3 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (LeO-Trap)และชุดตรวจสอบความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1) ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศ มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออกมากขึ้น


 จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดดู 40 view
 วันที่ประกาศข่าว : 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:13 น.